Translation Services

Translation And Interpreter Services At Huntington Hospital

We speak your language. At Huntington Hospital, we are committed to providing you with compassionate care regardless of the language you speak.

We provide the following services:

  • Free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, contact Patient Relations by calling (626) 397-5211.

Discrimination Is Against The Law

Huntington Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Huntington Hospital does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

If you believe that Huntington Hospital has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the Patient Relations Department is available to help you.Huntington Hospital

Patient Relations
P.O. Box 7013
Pasadena, California 91109-7013
(626) 397-5211 (phone)
(626) 397-2119 (fax)
patientexperience@huntingtonhospital.com

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file.

Interpretation services available in other languages

SpanishATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (626) 397-5211.
Chinese注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (626) 397-5211。
VietnameseCHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (626) 397-5211.
TagalogPAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (626) 397-5211.
Korean주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (626) 397-5211 번으로 전화해 주십시오.
ArmenianՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող ենտրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (626) 397-5211
Persian (farsi)توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شمافراهم می باشد. با (626) 397-5211 تماس بگیرید.
RussianВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (626) 397-5211.
Japanese注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(626) 397-5211 まで、お電話にてご連絡ください。
Arabicملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم (626) 397-5211 (رقم هاتف الصم والبكم
Panjabiਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ� ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ� ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤਉਪਲਬਧ ਹੈ। (626) 397-5211 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Mon-Khmer, Cambodianប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (626) 397-5211។
HmongLUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (626) 397-5211.
Hindiध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (626) 397-5211 पर कॉल करें।
Thaiเรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร (626) 397-5211.